top of page

Affiliatevoorwaarden Haarmeso.nl / Newave Kliniek B.V.
/ PC Hooft Clinic

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Haarmeso.nl/ PC Hooft Clinic/ Newave Kliniek BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39085071 (hierna: Dienstverlener) en zijn wederpartij (hierna: Partner).

 

Door zich te registreren op de website van Haarmeso.nl/Newave Kliniek BV gaat Partner akkoord met deze voorwaarden.

 

 

1.    Aard van de Affiliatedienst

 

1.1.    De Dienstverlener exploiteert een website waar derden (“Bezoekers”) informatie kunnen raadplegen en/of overeenkomsten kunnen aangaan met de Dienstverlener. Indien Bezoekers een overeenkomst aangaan via de Affiliatedienst, zal Dienstverlener de Partner vrijwaren van alle aanspraken door Bezoekers met betrekking tot de nakoming van deze overeenkomst. 

    

1.2.    Partner zal voor Dienstverlener diensten verrichten welke bestaan uit het werven van geïdentificeerde Bezoekers die een overeenkomst met Dienstverlener wensen aan te gaan (hierna: de Affiliatedienst), waarvoor Dienstverlener Partner een vergoeding zal betalen.  

    

1.3.    Door het aangaan van deze overeenkomst vormen de partijen geen maatschap, vennootschap onder firma, openbare vennootschap, joint venture of daarmee vergelijkbaar samenwerkingsverband. Geen van de partijen is bevoegd om voor de ander verbintenissen aan te gaan.

    

1.4.    Partner doet nadrukkelijk geen enkele toezegging of garantie over aantallen Bezoekers, gesloten overeenkomsten en dergelijke. Dergelijke getallen in reclames van Partner moeten worden opgevat als niet-bindende indicaties. 

    

1.5.    Bij aanmelding dient Partner de door Dienstverlener gevraagde gegevens zoals naam, adres, BTW-nummer en dergelijke, volledig en naar waarheid in te vullen. Dienstverlener hanteert een selectieprocedure voor aanmeldingen. Dienstverlener is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een aanmelding te weigeren. 

 

 

2.    Promotie door Partner

 

2.1.    Partner zal ten behoeve van de Affiliatedienst promotie maken door middel van informatie en advies te verstrekken aan mogelijke Bezoekers. Partner zal proactief Bezoekers aanmoedigen om gebruik te maken van een specifieke QR-code en persoonlijke kortingscode die gerelateerd is aan de Affiliatedienst. Partner heeft de vrijheid om deze promotie naar eigen inzicht vorm te geven, zolang deze binnen het kader van dit artikel valt. 

    

2.2.    Bij de promotie mag Partner gebruik maken van zelf geproduceerde materialen zoals teksten en afbeeldingen en mag geen materialen van Dienstverlener gebruiken. Dit verbod geldt niet voor materiaal dat door de Dienstverlener is aangeleverd als promotioneel, evenals de handelsnaam, het merk en het logo van de Dienstverlener. Deze laatstgenoemde materialen mogen worden gebruikt in hun ongewijzigde vorm, en Dienstverlener mag redelijke voorwaarden stellen aan de wijze van presentatie daarvan. Dienstverlener vrijwaart Partner van auteursrechtclaims door derden met betrekking tot de promotionele materialen.

 

2.3.    Het is Partner niet toegestaan om:    

- promotionele uitingen te voorzien van mededelingen van welke aard dan ook aan bezoekers die valselijk de suggestie of indruk wekken dat Partner op enigerlei wijze als partner verbonden is aan Dienstverlener, waarbij een zakelijke vertoning van handelsnaam, merk of logo van Dienstverlener niet onder dit verbod valt.

    

- promotie uit te voeren op websites of diensten met een illegaal karakter,

    

- promotie uit te voeren middels ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms of vergelijkbaar medium (“spam”), ook als dit op basis van opt-in zou gebeuren,

    

- promotionele of wervende uitingen te vertonen in pop-up, pop-under of vergelijkbare vensters of technieken,

    

- promotionele of wervende uitingen te vertonen op websites of andere media die een erotisch of pornografisch karakter hebben,

    

- promotionele of wervende uitingen te vertonen op websites of andere media die een gewelddadig of extreem karakter hebben,

    

- promotionele uitingen te voorzien van aansporingen van welke aard dan ook aan bezoekers om de promotiemiddelen aan te klikken dan wel zich valselijk voor te doen als potentiële klant bij de adverteerder teneinde de vergoeding voor Partner op te drijven,

    

- promotionele uitingen langs geautomatiseerde weg te (laten) aanroepen, of

    

- promotionele uitingen te vertonen op een wijze die schadelijk is of redelijkerwijs kan zijn voor de reputatie van Dienstverlener.

 

2.4.    Overige verplichtingen van Partner:

- Partner zal de materialen die hij wenst in te zetten voor de Affiliatedienst vooraf ter goedkeuring voorleggen aan Dienstverlener. Dienstverlener mag aanwijzingen geven welke moeten worden opgevolgd alvorens goedkeuring wordt verleend.

 

- Alle contactgegevens van Bezoekers zijn eigendom van Dienstverlener. 

 

- Het is Partner verboden om (een deel van de) ontvangen vergoeding door te betalen aan Bezoekers.

 

- Het is Partner verboden handelsnamen, merknamen, domeinnamen of servicegebruikersnamen (zoals namen bij Facebook, Twitter of andere diensten van derden) te registreren of te voeren die een merk- of handelsnaam van Dienstverlener bevatten of die daar een verwarringwekkende gelijkenis mee vertonen,

    

2.5.    Partner zal geen uitlatingen doen met betrekking tot het aanbod van Dienstverlener die onjuist zijn of relevante wetgeving schenden, zoals de wetgeving rond vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken of consumentenrechten.

    

2.6.    Indien Dienstverlener een redelijk vermoeden krijgt dat Partner in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, zal hij Partner daarover informeren. Partner zal dan zo spoedig mogelijk de betreffende handeling staken of gestaakt houden, bij gebreke waarvan Dienstverlener de overeenkomst mag opzeggen.

 

 

3.    Vergoeding voor de Affiliatedienst

    

3.1.        Als onderdeel van de Affiliatedienst is Dienstverlener aan Partner een vergoeding verschuldigd indien het bezoek van geïdentificeerde Bezoeker herleid kan worden naar persoonlijke kortingscode van Partner. Voor een eerste behandeling van Bezoeker bedraagt de vergoeding 50 euro (incl. btw). Bij elke overeenkomst die daarna wordt gesloten door geïdentificeerde Bezoeker met Dienstverlener bedraagt de vergoeding 10 procent van de prijs. (incl. btw). Dit betekent dat Partner zowel voor nieuwe Bezoekers als voor herhaalde bezoeken van dezelfde Bezoeker wordt beloond zolang de overeenkomst loopt.

 

3.2.    Een vergoeding wordt verschuldigd aan Partner wanneer het eerste bezoek van de Bezoeker herleid kan worden tot Partner.

    

3.3.    Geen vergoeding is verschuldigd indien het aanbrengen van de Bezoeker plaatsvond na het moment van beëindiging van deze overeenkomst. Een vergoeding is echter wel verschuldigd indien enkel de goedkeuring bedoeld in het volgende lid na dit moment plaatsvond.

    

3.4.    Dienstverlener mag zonder opgaaf van redenen een vergoeding weigeren (afkeuren). Indien Dienstverlener niet binnen 30 dagen afkeurt, wordt de vergoeding geacht te zijn goedgekeurd.

 

 

4.    Facturatie en betaling

    

4.1.    Betaling van verschuldigde vergoedingen zal maandelijks gebeuren. Dienstverlener is echter gerechtigd uitbetaling op te schorten indien het uit te betalen bedrag minder is dan € 9,00. 

    

4.2.    Dienstverlener zal een creditfactuur uitreiken aan Partner. Hierbij zal elektronisch worden gefactureerd.

    

4.3.    De betalingstermijn van de creditfactuur is 30 dagen na de daarop vermelde datum. 

    

4.4.    Indien Partner niet in Nederland gevestigd is, is Dienstverlener gerechtigd opgaaf van een BTW-nummer te verlangen alvorens tot uitbetaling over te gaan.

 

 

5.    Beperking van aansprakelijkheid

    

5.1.    Dienstverlener is jegens Partner slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

    

5.2.    Voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade) bestaat nimmer enige aansprakelijkheid.

    

5.3.    Het maximale bedrag aan schade waarvoor Dienstverlener aansprakelijk is, is het totaal aan vergoedingen dat verschuldigd is geworden in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

 

6.    Duur en opzegging

 

6.1.    Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

6.2.    Beide partijen mogen op elk moment opzeggen.

    

6.3.    Dienstverlener is gerechtigd om haar verplichtingen jegens Partner op te schorten als het vermoeden bestaat dat Partner in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat Dienstverlener daarbij tot enige schadevergoeding is gehouden. Geen vergoeding is verschuldigd wanneer de grondslag in de periode van opschorting ontstond. De opschorting eindigt pas nadat Partner naar tevredenheid van Dienstverlener de grondslag hiervoor heeft weggenomen.

    

6.4.    Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer naar haar mening sprake is van schending van een verbod uit artikel 2. Bij opzegging in deze situatie heeft Partner geen recht op uitbetaling van enige nog openstaande vergoeding. Na beëindiging van de overeenkomst zal Dienstverlener conform artikel 4 het nog openstaande tegoed aan vergoedingen uitbetalen. Indien Dienstverlener de overeenkomst beëindigt op grond van een begane fraude door Partner, is Dienstverlener niet verplicht dit tegoed aan Partner te betalen.

 

 

7.    Geschillen en toepasselijk recht

 

7.1.    De overeenkomst en deze affiliatevoorwaarden wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

7.2.    Geschillen tussen partijen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden aangebracht bij de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Dienstverlener gevestigd is.

 

8.    Wijziging en aanvulling

    

8.1.    Eventuele algemene voorwaarden van Partner maken geen deel uit van de overeenkomst.

    

8.2.    Indien enige bepaling van de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

 

8.3.    Dienstverlener heeft het recht om de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na mededeling aan Partner.

    

8.4.    Als Partner een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient hij binnen deze dertig dagen de overeenkomst op te zeggen. Indien Partner dit nalaat, geeft hij aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

 

 

9.    Overige bepalingen

    

9.1.    Partijen zullen zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen en/of mededelingen doen aan derden omtrent de inhoud van de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden, de samenwerking tussen de partijen of de resultaten van de Affiliatedienst.

    

9.2.    Partner is niet gerechtigd deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde zonder aparte toestemming van Dienstverlener. Dienstverlener is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten waaronder deze overeenkomst valt van haar overneemt.

    

9.3.    De door Dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie tussen partijen geldt als de authentieke versie, tenzij Partner kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

    

9.4.    Indien enige voor Dienstverlener relevante gegevens betreffende Partner veranderen, zal Partner Dienstverlener hier onverwijld over informeren via e-mail.

Versie: 01-11-2023             

bottom of page